CERTIFICAZIONI


Attestazione SOA

Certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Certificazione CPR

DoP Aggregati riciclati 0/30

DoP Aggregati riciclati 40/100